Logo der Universität Wien

Bettina Riedl, MSc.

Zimmer: 1H23

Telefon: +43-1-4277-52130

email: bettina.riedl@univie.ac.at

 

Julia Schörghuber, MSc.

Zimmer: 1H27

Telefon: +43-1-4277-52132

julia.schoerghuber@univie.ac.at

in Kooperation mit der AG Lichtenecker:

http://bioorg-lichtenecker.univie.ac.at/

Manuel Gintner, MSc.

Zimmer: 1H32

Telefon: +43-1-4277-52127

email: manuel.gintner@univie.ac.at

Christian Denner, MSc.

Zimmer: 1H32

Telefon: +43-1-4277-52127

email: christian.denner@univie.ac.at

Marilena Bisaccia, MSc.

Zimmer: 1H25

Telefon: +43-1-4277-52124

email: marilena.bisaccia@univie.ac.at

in Kooperation mit der AG Lichtenecker:

http://bioorg-lichtenecker.univie.ac.at/

Bioorganische Chemie - AG Schmid
Institut für Organische Chemie
Universität Wien

Währingerstrasse 38
A-1090 Wien

T: +43-1-4277-52103
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0